Познанська Віра Дмитрівна

Познанська Віра Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 
Народилась і виросла на Поділлі в селі Пасіцели Балтського району Одеської області . У 1971 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Українська мова та література». З цього часу незмінно працює на кафедрі української мови. У 1987-1993 рр. – завідувач кафедри. У 1983-1985, 1993-2009 рр. – заступник декана факультету .
З 1985 по 1987 рік викладала українську мову в університеті м. Бордо (Франція) .
Навчалась в аспірантурі на кафедрі загального мовознавства та історії мови Донецького державного університету. Науковий керівник – Є. С. Отін, доктор філологічних наук, професор. У 1984 році в Харківському державному університеті захистила дисертацію «Антропонімія Південно-Східної України». Наукові інтереси пов’язані переважно з ономастикою та лексикологією. Опублікувала понад 100 наукових і понад 40 навчальних і методичних посібників для студентів та школярів. Під її керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій. Виступила офіційним опонентом 14 кандидатських дисертацій. З 1999 року є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті .

Науковий керівник 4 кандидатських дисертацій з ономастики:

 1. Кравченко Г. В. – «Динаміка українського іменника м. Донецька з 1890 по 1990-і роки» (2000 р.)
 2. Мороз О. А. – «Фразеологічні одиниці з компонентом “власне ім’я” в сучасній українській мові: структурно-семантичний аспект» (2002 р.)
 3. Буга Т. В. – «Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)» (2010 р.)
 4. Антонюк О. В. – «Сучасні прізвиська Донеччини (семантика і структура)» (2011 р.)

Список праць з ономастики

 1.  Функционирование форм личных собственных имен со значением субъективной оценки в украинском и русском языках // Сопоставительная стилистика восточнославянских языков: тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. – Донецк, 1977. – С. 57-59.
 2.  Деякі діалектні особливості антропонімії Південно-Східної України // Проблеми дослідження діалектної лексики української мови: тези доповідей. – Ужгород, 1978. – С. 124-126.
 3.  Програма збору ономастичного матеріалу. – Донецьк, 1978. – 17 с.
 4.  Особливості антропонімії творів Г. Квітки-Основ’яненка // Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження класика української літератури Г. Квітки-Основ’яненка. – Харків, 1978. – С. 101-103.
 5.  Питальник для збору ономастичного матеріалу (антропоніми). – Донецьк, 1979. – 12 с.
 6.  Украинские антропонимы с латинскими корнями // Материалы І научно-методического совещания преподавателей латинского языка университетов и институтов иностранных языков. – Донецк,1980. – С. 41-43.
 7.  Латинские имена как один из источников формирования украинской антропонимии // Актуальные проблемы методики преподавания дисциплин  классической филологии и зарубежной литературы. – Минск,1981. – С. 138-139.
 8.   Погосподарські книги як джерело вивчення антропонімії Донеччини // Историко-краеведческий очерк. – Донецк,1981. – С. 18-24.
 9.   Відображення українсько-тюркських міжмовних контактів у прізвищах Південно-Східної України // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доповідей. – Ужгород,1982. – С. 174-175.
 10.    Фамилии с календарно-именными основами. – Донецк,1982. – 26 с. Рукопись деп. В ИНИОН АН СССР, № 9424 от 20.03.1982.
 11.    Міжмовні та міждіалектні явища в антропонімії Південно-Східної України // Структура і розвиток говорів на сучасному етапі: XV Респ. Діалектологічна нарада: тези доп. і повідомл. – Житомир,1983. – С. 71-73.
 12. Антропонимия Юго-Восточной Украины: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Украинский язык». – Харьков,1983. – 20 с.
 13. Українська антропонімія і можливості вивчення її в школі (програма спецкурсу). – Донецьк,1984. – 12 с.
 14. Українська антропонімія (матеріали до спецкурсу). – Донецьк,1985. – 108 с.
 15. Фамилии как источник изучения лексики, обозначающей физические признаки человека // Исследования по славянской ономастике. – Донецк,1985. – С. 102-112.
 16. Фамилии, идентичные личным именам (на материале антропонимии Юго-Восточной Украины). – Донецк,1986. – 25 с. Рук. деп. в ИНИОН АН СССР,№ 25811 ОТ 10.07.1986.
 17. Українські особові імена. – Bordeaux: Universite III, 1986. – 46 c.
 18. Українські особові імена: довідник для іноземних студентів, які вивчають українську мову. — Bordeaux: Universite III, 1986. – 86 с.
 19. Les noms personnels ukrainies: ouvrage de reference pour les etudiants etrangers qui apprennent la langue ukrainienne. – Bordeaux: Universite III, 1986. – 86 p.
 20. Українські прізвища (відмінювання, наголос): довідник для іноземних студентів, які вивчають українську мову. – Bordeaux: Universite III, 1986. – 86 р.
 21. Les noms de famille ukrainiens (declinaisons, accentuation): ouvrage de reference pour les etudiants etrangers qui apprennent la langue ukrainienne. – Bordeaux: Universite III, 1986. – 68 p.
 22. Les notes sur la formation des noms de famille // Ouvrages sur l’histoire, la culture et la philology slaves. – Bordeaux: Universite III, 1987. – P. 143-151.
 23. Le vocative des certains noms personnels ukrainiens // Recherches linguistiques. – Bordeaux: Universite III, 1988. – P. 131- 136.
 24. Українські прізвища (відмінювання, правопис, наголос): матеріали до курсу «Українська мова». – Bordeaux: Universite III, 1987. – 52 с.
 25. Профессионально-должностные фамилии в антропонимическом словаре Юго-Восточной Украины // Исследования по лексике романских и славянских языков. – Бельцы, 1988. – С. 96-102.
 26. Українська антропонімія (питання теорії і практики): програма спецкурсу. – Донецьк, 1989. – С. 26-33.
 27. Украинские антропонимические адъективы в условиях украинско-русского контактирования ( морфологические образования) // Сопоставительное изучение лексики и грамматик германских, романских и славянских языков. – К.: УМКВО,1989. – С.26-33.
 28. Украинские антропонимические адъективы (семантические образования) // Актуальные проблемы словообразования романских и славянских языков. – Кишинев,1989. – С. 174-180.
 29. Отыменные семантические патронимы в восточнославянских языках // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: тезисы докл. ІІІ Респ.конференции. – Гродно,1989. – С. 216-217.
 30. Отономастические фамилии в антропонимии Юго-Восточной Украины // Вопросы лексической и грамматической семантики. – Донецк,1989. – С. 90-97.
 31. Прізвища з суфіксом -ів, -ов в антропонімії Донбасу // Здійснення ленінської національної політики на Донбасі: тези доп. і повідомл. Респ. наук. конф. – Донецьк,1990. – С. 99-100.
 32. Ономастический кружок в школе // Перестройка и школа: тезисы докл. и выступлений городской научно-методической конференции. – Донецк: ДонГУ,1990. – С. 74.
 33. Варьирование имен собственных в восточностепных говорах Донетчины // Проблемы функционирования современного украинского языка. – Донецк, 1990. – 58 с.
 34. Ономастичний гурток у школі (матеріали для вчителя) – Донецьк: ДонДУ,1990. – 58 с.
 35. Числівник у складі прізвищ Південно-Східної України // Шоста республіканська ономастична конференція:тези доп. і повідомл. Частина ІІ. – Одеса,1990. – С. 95-96.
 36. Словообразовательная структура украинских фамилий с суффиксами к(о) и к(а) (на материале антропонимии Юго-Восточной Украины) // Проблемы функционирования современного украинского языка. – Донецк, 1990. – С. 1 – 9 . Рук. деп. в ИНИОН АН СССР, 1990.
 37. К вопросу о семантике фамилий // тезисы регион. конф. «Методические и лингвистические основы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах». – Донецк: ДонГУ, 1991. – С. 86-87.  
 38. Вивчення антропонімійної лексики української мови в середній і вищій школі // Проблемы обучения в вузе и школе: сб. тезисов докл. и  выст. региональной научно-методической конф. проф.-преп. состава университета и учителей школ Донецкой области. – Донецк: ДонГУ,1992. – С. 26.
 39. Українські прізвища як джерело вивчення лексики на позначення фізичних рис людини // Діахронічні дослідження лексики і граматики германських, романських і слов’янських мов. – Донецьк: ДонДУ,1992. – С. 29 – 37.
 40. Словник варіантів особових імен Південно-Східної України // Структура і функції ономастичних одиниць. – Донецьк: ДонДУ,1992. – С. 101 – 125.
 41. Про наголос українських прізвищ з суфіксом –енк(о) // Тезисы докл. вузовской науч. конф. по итогам научно-исследов. работы. Гуманитарные науки. – Донецк: ДонГУ,1993. – С. 31.
 42. Функції онімів у художній спадщині Тараса Шевченка ( ХХХ наук. Шевченківська конф.: тези і матеріали. – Донецьк:ДонДУ,1993. – С. 243 – 245.
 43. Антропонімія Донеччини (Імена). – Донецьк: ДонДУ,1993. – 89 с.
 44. Конотативні особові імена у складі фразеологізмів народно-розмовного походження // Українська мова: Теорія і практика: зб. наук. праць. – К.,1993. – С. 98 – 106.
 45. Про принципи укладання «Словника українських прізвищ Південно-Східної України» // Взаимодействие украинского и русского языков на территории Украины и актуальные проблемы их исследования и преподавания: Материалы І Генетических чтений. – Т. ІІ. – Полтава,1993. – С. 62 – 66.
 46. Антропонімія Донеччини (Прізвища). – Донецьк: ДонДУ,1993. – 108 с.
 47. Ономастика в школі // Гуманистические основы педагогической концепции Н.К. Крупской и современность: тезисы докл. и сообщ. Междунар. научно-практ. конф. – Горловка: ГГПИИЯ,1994. – С. 299 – 301.
 48. Конотативні антропоніми в українській  фразеології народно-розмовного походження // Функціональна граматика: тези доп. Міжнар. науково-теор. конф. . – Донецьк,1994. – С. 168 – 169.
 49. Відіменні семантичні патроніми в антропонімії Південно-Східної України // Лінгвістичні студії: Темат. зб. наук. праць. – Вип. 1. – Донецьк: ДонДУ,1994. – С. 158-165.
 50. Робота з антропонімами на уроках української мови // Проблеми викладання української мови і літератури: матеріали науково-практ. конф. – Миколаїв, 1994. – С. 201 – 208.
 51. Особливості ономастикону творів В. Сосюри // Гуманістичні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі. – Горлівка: ГДПУУМ,1994. – С. 228 – 230.
 52. До питання про правопис східноукраїнських прізвищ // Тезисы докл. науч. конф. проф.-преп. состава по итогам научно-исследов. работы. Филологические науки. – Донецк: ДонГУ,1995. – С. 26 – 27.
 53. Імена-композити та їх роль у відродженні національної свідомості українського народу // Формування громадянської самосвідомості молоді: тези і матеріали Всеукр. науково-практ. конф., присвяченої роковинам Олега Ольжича. – Донецьк,1995. – С. 250 – 252.
 54. Антропоніми як компонент фразеологічних одиниць сучасної української мови // Значение языковых единиц в сравнительном и типологическом аспектах: сб. науч. тр. – Донецк: ДонГУ,1995. – С. 151 – 157.
 55. Типи і функції українських лексичних одиниць у французьких творах Н. Карманя ( на матеріалі повісті «Вітер над полем» ) // Методические концепции обучения иностранным языкам в вузе: тезисы докл. регион. научно-метод. конф. – Донецк: ДонГУ,1996. – С. 52 – 54.
 56. Назви професій як джерело творення прізвищ Південно-Східної України // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Вип. 2. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – С. 232 – 239.
 57. Аспекти вивчення антропонімійної лексики на неспеціальних факультетах // Українська мова. Теорія і практика: матеріали міжвуз. науково-практ. конф. – Донецьк: ДонДУ,1997. – С. 52 – 54.
 58. Французькі лексичні запозичення у складі української  мови // Нариси дослідження у галузі гуманітарних наук у педвузі: матеріали конф. За підсумками науково-досл. роботи. – Горлівка: ГДПУУМ,1998. – С. 242 – 243.
 59. Норми функціонування одночленних антропонімів у східностепових говірках // Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Вип. 5. – Донецьк: ДонДУ,1999. – С. 186 – 187.
 60. Багатокомпонентні антропоніми в східностепових говірках української мови // Вопросы диалектологии и ономастики: тезисы докл. науч. конф. – Гомель,1999. – С. 143.
 61. Давньослов’янські особові імена у складі українських прізвищ // Народнае слова. – Минск,2001. – С. 76 – 77.
 62. Лексика на позначення фізичних і психічних рис людини як основа для творення українських прізвищ // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонДУ,2002. – С. 161 – 168.
 63. Складні прізвища в антропонімії Південно-Східної України // В пространстве филологии. – Донецк: ООО «Юго-Восток»,2002. – С. 290 – 297.
 64. Усічені особові імена в сучасній антропонімії Донеччини // лінгвістичні студії: зб. наук. праць. Вип. 11. – Ч. І. – Донецьк: ДонНУ,2003. – С. 317 – 321.
 65. Відетнонімні прізвища Південно-Східної України // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: зб. наук. праць. – Макіївка,2005. – С. 128 – 132.
 66. Активізація самостійної роботи студентів із спеціальною літературою під час вивчення лексики // тенденції та перспективи сучасної університетської освіти: матеріали науково-метод. конф. ДонНУ ( 12 квітня 2006 р.). – Донецьк: ДонНУ,2006. – С. 166 – 167.
 67. Прізвища з суфіксом –енк(о) в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т. 11. – Донецьк: Український культурологічний центр,2006. – С. 84 – 92.
 68. Відіменні прізвища Донеччини // Вісник Донецького національного університету. Серія гуманітарних наук. – Т. 1 – 2. – Донецьк: ДонНУ,2006. – С. 84 – 92.
 69. Неофіційні найменування жінок на Донеччині // Филология в пространстве культуры. – Донецк: ООО «Юго-Восток»,2007. – С. 269 – 273.
 70. Прізвища з суфіксом -к(о) в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т. 16. – Донецьк: Східний видавничий дім,2007. – С. 62 – 67.
 71. Що в імені твоїм? // Україна козацька. – №3 – 4. – Лютий – березень 2007. – С. 15.
 72. Особові імена Донеччини ( склад,варіантність,мотиви вибору): матеріали до спецкурсу. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 89 с.
 73. Відзоонімні прізвища Донеччини // Матеріали наук. конф. проф.-викл. складу,співробітників і аспірантів Дон. нац. ун-ту за підсумками наук.-досл. роботи за період 2007 – 2008 рр.: У 2-х т. – Т. 2. – Донецьк, 2009. – С. 141 – 142.
 74. Опрацювання орфографії українських прізвищ у спецсемінарі з антропонімії // Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті: зб. матеріалів Всеукр. науково-метод. конф. 22 квітня 2009. – Т. 3. – Донецьк: ДонНУ,2009. – С. 142 – 143.
 75. Прізвища-композити в антропоніміконі Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. – С. 109 – 117.
 76. «Словарь української мови» Б. Грінченка як джерело вивчення особових імен // Матеріали наук. конф. проф.-викл. складу,співробітників і аспірантів Дон. нац. ун-ту за підсумками науково-досл. роботи за період 2009 – 2010 рр. – Донецьк,2010. – С. 169.
 77. Андроніми у східностепових говірках Донеччини // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ,2012. – Вип. 24. – С. 197 – 200.
 78. Принципи найменування персонажів у творах М. Коцюбинського // Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. – Вип. 2. – Донецьк: ДонНУ,2012. – С. 201 – 207.
 79. Конотативні ерг оніми відтопонімного походження м. Донецька // Тезисы докл. науч. конф. проф.-препод. Состава по итогам научно-исследовательской работы: филологические науки. – Донецк: ДонГУ, 2013. – С. 197.
 80. Фразеологізми народно-розмовного походження з топонім ним компонентом в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. –  Т. 39. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2014. – С. 293 – 304.
Запись опубликована в рубрике Хроники. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.